Идеин ЕООД с проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите.

Екипът на Идеин ЕООД направи детайлно проучване на европейския и световен опит в предоставянето на Програмата за подпомагане на служителите. В доклада можете да намерите интересна и полезна информация за програмата, най-разпространените услуги, попадащи в нейния обхват, как да изчислите възвращаемостта на инвестицията (ROI), библиография и линкове към европейски доставчици и клиенти, стандарти и документи. Пълният текст на проучването можете да намерите тук.  Изследването е осъществено в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *