Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на възможностите за прилагане на Програмата за подпомагане на служителите в България

Анализът е направен във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В доклада ще откриете интересна и полезна информация, даваща оценка за жизнеспособността, устойчивостта и потенциала за въздействие на социална иновация „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ“.

Пълният текст на доклада можете да намерите тук.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *