Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

Можете да се запознаете с доклада на независимия експерт, чиято задача беше да подготви обективна оценка на постигнатите от проекта цели и резултати и доколко адекватно те са отговорили на потребностите на целевите ни групи – работодатели и служители.  В допълнение, анализът включва и оценка на ефективността и ефикасността при изпълнение на дейностите и връзката им с целите и резултатите, планирани и постигнати по проекта.

Пълният текст на доклада можете да намерите тук.

Проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“ e финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *