Новини
Оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на иновативните елементи на проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

Можете да се запознаете с доклада на независимия експерт, чиято задача беше да подготви обективна оценка на постигнатите от проекта цели и резултати и доколко

Прочетете Повече »
Работна среща в гр. Русе по проект „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“.

На 21.12.2018 г. в гр. Русе се проведе работна среща с представители на основните целеви групи и други заинтересовани страни – Дирекция Бюро по труда

Прочетете Повече »
Екипът на Идеин ЕООД направи детайлен анализ на възможностите за прилагане на Програмата за подпомагане на служителите в България

Анализът е направен във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-4.001-0007-C01 „Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални

Прочетете Повече »