КАК ЗАПОЧНА НАШЕТО НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:

СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

Проектът на Идеин ЕООД “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос Транснационално сътрудничество, процедура BG05M9OP001-4.001 “Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, договор № BG05M9OP001-4.001-0007-C01 поставя началото на две нови услуги, които компанията ще включи в своето портфолио.

В партньорство с безспорен европейски лидер по тематиката на проекта, португалската компания Клиника Капа, нашият екип започна проучване и ще направи пилотно тестване на две иновативни за българския пазар услуги, насочени към работодатели и служители:

Оценка на риска и благосъстоянието  на работните места, чрез иновативен патентован инструментариум “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на работното място” (Short Inventory on Stress and Well-Being (S-ISW), прилаган за първи път в България, и
Адаптирана спрямо българския контекст програма за подпомагане на служителите (Employee Assistance Programme – EAP).

Продължителността на проекта, който стартира на 01.11.2017 год. е 14 месеца и в момента активно се изпълнява. Повече информация за него можете да намерите на основната страница на Идеин ЕООД.

След приключването му ще представим неговите резултати, успехите и трудностите, научените уроци.

Брошура с информация за проекта тук.

Амбицията ни е след приключване на проекта, програмата за подпомагане на служителите да стане част от комплекса услуги, които Идеин предоставя на своите клиенти и партньори. Надяваме се, че с активно участие на българските работодатели ще успеем да наложим в България иновативни практики за създаване на качествени работни места, свързани с целия комплекс от грижи, които един отговорен съвременен европейски работодател предоставя на своите служители.