Услуги

Програмата се изготвя индивидуално, според потребностите на организацията, служителите и мениджмънта, с цел максимална ефективност на интервенциите.

Обикновено окончателното решение за типа услуги, обхвата и каналите за  тяхното предоставяне се предхожда от анкетно допитване до служителите и мениджърите или чрез провеждане на специализирани тестове за оценка. Идеин ЕООД ще предлага © S-ISW, на базата на който да се направи информиран избор, съгласуван между клиента и нашите консултанти.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ

 • Повишава се производителността на труда;
 • Качествените работни места привличат и задържат качествени служители;
 • Оптимизира се бюджетът за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Организацията се равнява с най-добрите европейски работодатели;
 • Печелят се престиж, лоялност, отговорност и повече пари.

Пилотното предоставяне на услугата е в периода август – ноември 2018 год. и ще бъде безплатно за първите няколко организации, с кумулативен персонал от 250 човека, които се свържат с нас на office@idein.eu или на тел. 082/ 831 183.

БЪДЕТЕ ИНОВАТИВНИ, БЪДЕТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ!

ОЧАКВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!

За пръв път в България ще експериментираме тест за оценка на благосъстоянието  на работното място – оригинална патентована методология на белгийската компания Пулсо, разработена с подкрепата на белгийското Министерство на труда.

В поредица от структурирани въпроси, попълвани онлайн или на хартия от служителите, се прави оценка, която впоследствие се сравнява със средните европейски стойности (данните са събрани от над 250 организации в Европа и над 150000 респонденти към 2017 г.)

© S-ISW се състои от 72 въпроса, 40 индикатора за идентифициране на рискови фактори, 21 индикатора за благосъстоянието на работното място, 11 социо-демографски променливи.

На базата на отговорите, инструментът прави следните типове анализи:

 • Бенчмарк анализ спрямо индикаторите за благосъстояние на работното място и факторите на въздействие (бенчмаркинг диаграма): сравнение на компанията с външните основни показатели;
 • Анализ на въздействието (диаграма на приоритетите) с идентифициране на “буфери” и “приоритети;”
 • Анализ на подгрупите (подробни таблици), с детайлни резултати по отношение на всяка подгрупа в компанията;
 • Честота на проявление на всеки изследван параметър в организацията и нейните отдели, във външна и вътрешна сравнимост;
 • SWOT анализ за различните отдели, идентифициращ силните и слабите страни, в сравнение с вътрешните и външни еталони (бенчмарк).

В резултат, мениджърите могат да планират оптимални мерки за повишаване качеството на работните места, привличане и най-вече устойчиво задържане на квалифицираните служители в бизнеса.

Качествените служители предоставят и качествени публични услуги на гражданите и бизнеса, така че всички структури на администрацията също ще имат огромна полза от провеждането на подобен текст.

Пилотното предоставяне на услугата ще стартира през м. юни 2018 год. Ако искате вашата организация първа в България да направи холистична оценка на благосъстоянието на работните си места, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или на тел. 082 831 183.

В рамките на пилота, провеждането на теста и анализът на резултатите ще бъдат безплатни!

Програмата се изготвя индивидуално, според потребностите на организацията, служителите и мениджмънта, с цел максимална ефективност на интервенциите.

Обикновено окончателното решение за типа услуги, обхвата и каналите за  тяхното предоставяне се предхожда от анкетно допитване до служителите и мениджърите или чрез провеждане на специализирани тестове за оценка. Идеин ЕООД ще предлага © S-ISW, на базата на който да се направи информиран избор, съгласуван между клиента и нашите консултанти.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ

 • Повишава се производителността на труда;
 • Качествените работни места привличат и задържат качествени служители;
 • Оптимизира се бюджетът за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Организацията се равнява с най-добрите европейски работодатели;
 • Печелят се престиж, лоялност, отговорност и повече пари.

Пилотното предоставяне на услугата е в периода август – ноември 2018 год. и ще бъде безплатно за първите няколко организации, с кумулативен персонал от 250 човека, които се свържат с нас на office@idein.eu или на тел. 082/ 831 183.

БЪДЕТЕ ИНОВАТИВНИ, БЪДЕТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ!

ОЧАКВАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!

За пръв път в България ще експериментираме тест за оценка на благосъстоянието  на работното място – оригинална патентована методология на белгийската компания Пулсо, разработена с подкрепата на белгийското Министерство на труда.

В поредица от структурирани въпроси, попълвани онлайн или на хартия от служителите, се прави оценка, която впоследствие се сравнява със средните европейски стойности (данните са събрани от над 250 организации в Европа и над 150000 респонденти към 2017 г.)

© S-ISW се състои от 72 въпроса, 40 индикатора за идентифициране на рискови фактори, 21 индикатора за благосъстоянието на работното място, 11 социо-демографски променливи.

На базата на отговорите, инструментът прави следните типове анализи:

 • Бенчмарк анализ спрямо индикаторите за благосъстояние на работното място и факторите на въздействие (бенчмаркинг диаграма): сравнение на компанията с външните основни показатели;
 • Анализ на въздействието (диаграма на приоритетите) с идентифициране на “буфери” и “приоритети;”
 • Анализ на подгрупите (подробни таблици), с детайлни резултати по отношение на всяка подгрупа в компанията;
 • Честота на проявление на всеки изследван параметър в организацията и нейните отдели, във външна и вътрешна сравнимост;
 • SWOT анализ за различните отдели, идентифициращ силните и слабите страни, в сравнение с вътрешните и външни еталони (бенчмарк).

В резултат, мениджърите могат да планират оптимални мерки за повишаване качеството на работните места, привличане и най-вече устойчиво задържане на квалифицираните служители в бизнеса.

Качествените служители предоставят и качествени публични услуги на гражданите и бизнеса, така че всички структури на администрацията също ще имат огромна полза от провеждането на подобен текст.

Пилотното предоставяне на услугата ще стартира през м. юни 2018 год. Ако искате вашата организация първа в България да направи холистична оценка на благосъстоянието на работните си места, не се колебайте да се свържете с нас на office@idein.eu или на тел. 082 831 183.

В рамките на пилота, провеждането на теста и анализът на резултатите ще бъдат безплатни!